УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Історія кафедри

 
   Кафедра техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності була створена в 1978 році. В різні роки кафедрою керували Пахотін К.К., Якушева Щ.Щ., Коньковський І.Є., Гончаренко В.Г., Лісова Н.В., Грітченко А.Г., Гедзик А.М., які зробили великий внесок у розвиток кафедри. Була активована наукова робота всіх викладачів.

  У зв’язку із становленням факультету підготовки вчителів загально технічних дисциплін і праці кафедра протягом свого існування декілька разів реорганізовувалася. У 1999 році вона перейменована із кафедри «Загальнотехнічних дисциплін» у кафедру «Техніко-технологічних дисциплін», а у 2011 році у кафедру «Техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності».

   Зараз на кафедрі техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності працює 10 викладачів, з них: 1 доктор технічних наук, 1 доктора педагогічних наук, 3 кандидата педагогічних наук, 1 кандидат технічних наук, 4 викладачів. Очолює кафедру академік Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор Азізов Т.Н.

   Викладачі кафедри активно займаються науковою роботою, проводять дослідження в різних галузях педагогіки та технічних дисциплін. Це методика викладання загально технічних дисциплін, інші дослідження в галузі педагогіки. Наукова школа Азізова Т.Н. займається актуальними проблемами: дослідженням жорсткості і міцності при крученні композитних конструкцій з тріщинами та їх вплив на просторову роботу перекриттів і мостів; дослідження конструкцій, з штучних матеріалів у замкненій обоймі. Викладачами наукової школи Азізова Т.Н. проведені широкі експериментальні та теоретичні дослідження. У результаті досліджень розроблені методи розрахунку залізобетонних конструкцій різного перерізу з нормальними тріщинами при крученні, методи розрахунку залізобетонних перекриттів та мостів з врахуванням їх просторової роботи. Це значно підвищує надійність проектування названих систем. Проводяться дослідження сейсмічної безпечності будівель і споруд.

   Викладачі кафедри є науковими керівниками аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата технічних та педагогічних наук.

Основні результати науково-дослідної роботи доповідаються на наукових конференціях (міжнародних, всеукраїнських, вузівських), публікуються у різних виданнях, в тому числі зарубіжних. Викладачі кафедри мають патенти на винаходи, приймають активну участь в організації студентських наукових конференцій, проведенні вузівських турів олімпіад.

   Професори кафедри плідно виконують обов’язки членів Вченої ради Уманського державного педагогічного університету, членів спеціалізованих вчених рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій, є членами оргкомітетів багатьох міжнародних науково-методичних конференцій.

   Колектив кафедри співпрацює з Інститутом гуманітарно-технічної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, з факультетом технологій та підприємництва Слов’янського-на-Кубані педагогічного інституту тощо. Здійснюється активна співпраця із зарубіжними науковцями у галузі дослідження напружено-деформованого стану будівельних конструкцій (м. Москва).

Кафедра була створена в 1978 році і мала назву «Загальнотехнічні дисципліни» (ЗТД). Колектив кафедри активно включився у здійснення навчального процесу і створення належної для нього матеріальної бази.
   Добрим словом сьогодні згадують працівники кафедри своїх ветеранів, доцентів: Куяна Н.Г., Кочеткова Я.П., Печурицю А.М., Татарчука В.С., старших викладачів: Затхеєва В.М., Бурика І.П., Семененка І.О., навчальних майстрів: Кізлика В.В., Діхтяренка В.В. та інших.
    Упродовж усіх років існування факультету кафедра декілька разів реорганізовувалася і змінювала назву. В 1990 році внаслідок об’єднання кафедр «Трудової і професійної підготовки», кафедри «Машинознавства та основ виробництва» перейменована у кафедру «Техніко-технологічних дисциплін».
   Відповідно до виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 року № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», та на підставі наказу ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини № 439 о/д від 31 травня 2011 р. кафедру техніко-технологічних дисциплін перейменовано на кафедру техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності.
   Викладачі кафедри активно займаються науковою роботою, проводять дослідження у будівельній, технічній та технологічній галузях.
 Основні результати науково-дослідної роботи доповідаються на науково-практичних конференціях різних рівнів (Міжнародних, Всеукраїнських, вузівських) відображені у навчально-методичних посібниках, методичних рекомендаціях, статтях.
   Результати досліджень впроваджуються у навчальний процес, що сприяє значному підвищенню рівня науково-технічної підготовки майбутніх учителів основної галузі "Технології".